Vanliga frågor

Vanliga frågor icon

Vanliga frågor

 • Jag blev påförd en kontrollavgift, vad bygger detta på?

  Kontrollavgiften bygger på ett privaträttsligt avtal som uppstår mellan passageraren och leverantören av transporttjänsten, dvs. i detta fall VR. När passageraren stiger på ett av VR:s tåg, godkänner han eller hon resevillkoren, i vilka ingår köpet av en tillbörlig och giltig resebiljett, och förbinder sig att efterleva dem. Om passageraren inte har med sig en giltig resebiljett eller ett eventuellt rabattintyg, kan VR påföra passageraren en kontrollavgift.

  Informationen att en kontrollavgift påförs den som reser utan biljett finns bland annat vid tågens ingångar. Dessutom finns informationen i VR:s resevillkor. VR:s närtåg har redan tidigare haft ett krav på en giltig tillbörlig resebiljett och en betalningspåföljd för resande utan biljett..

  Det är inte fråga om en av myndighet fastställd kontrollavgift i kollektivtrafik, angående vilken är särskilt stadgad, utan VR:s kontrollavgift baserar sig på avtalsvillkoren. En obetald kontrollavgift på VR:s tåg behandlas i sista hand i tingsrätten, medan en av myndighet fastställd kontrollavgift i kollektivtrafik är direkt utmätningsbar.

 • Hur kan jag betala kontrollavgiften?

  Ni kommer att få en faktura av oss (Uuva Oy) som gäller den egentliga kontrollavgiften och med vilken kontrollavgiften i fråga ska betalas.

 • Jag kan inte betala kontrollavgiften före fakturans förfallodag.
  Hur ska jag agera?

  Ifall ni behöver betalningsarrangemang för ärendet, bör ni ta kontakt med vår kundtjänst.

  Ni hittar ytterligare information på vår webbplats www.uuva.fi/sv/kunder/.

 • Om man inte har haft en giltig biljett med sig på resan?

  Vid resor på VR Yhtymä Oy.s tåg ska man alltid ha med sig en tillbörlig, giltig resebiljett som berättigar till tågresan. En resebiljett som visats i efterhand duger inte. Närmare avtalsvillkor, där det nämns att en kontrollavgift påförs den som reser utan en tillbörlig, giltig resebiljett, finns till påseende i närheten av och innanför tågen.

  Om ni ändå vill ta kontakt angående grunderna för er kontrollavgift, ber vi er fylla i en anmärkningsblankett på adressen https://yhteydenotto.valvontamaksu.fi

 • Jag har haft en biljett i mobilen, men mobilens batteri har tömts under resan.

  Det åligger alltid passageraren att ha med sig en giltig biljett som berättigar till tågresan ifråga eller ett eventuellt rabattintyg på tågresan. På samma sätt åligger det passageraren att se till att det finns ström i telefonens batteri så att biljetten kan visas. Annars kan passageraren påföras en kontrollavgift.

  Situationer där man inte har kunnat köpa eller visa tågbiljetten på grund av störningar i VR:s försäljningskanaler avgörs i princip till passagerarens fördel. Beslutet om påförande av kontrollavgift fattas av VR:s närtrafikskonduktörer.

 • Jag fick en betalningspåminnelse trots att jag har betalat kontrollavgiften.

  Om ni har betalat fakturan före påminnelsedatumet, är påminnelsekostnaderna obefogade. Men om ni har betalat fakturan efter datumet, ska ni också betala kostnaderna för betalningspåminnelsen. Om ni har frågor om indrivningskostnader, ska ni ta kontakt med vår kundtjänst. Ni hittar ytterligare information på vår webbplats www.uuva.fi. www.uuva.fi/sv/kunder.

  Vänligen observera att ni behöver kontrollavgiftens ärendenummer från fakturan när ni tar kontakt med oss.


  Klicka på bilden kontrollavgiftens ärendenummer

 • När jag tog kontakt fick jag ett svar där det sades att uppgifterna var bristfälliga.

  Tyvärr kan vi inte behandla bristfälliga kontakter. Alla obligatoriska uppgifter ska vara ifyllda på kontaktblanketten för att den kan tas till behandling.

  Av dataskyddsskäl kan vi endast behandla begäran som gjorts av en person som påförts en kontrollavgift.

 • Jag har betalat för mycket. Hur ska jag agera?

  Ni kommer att få ett separat brev om överbetalat belopp, ett s.k. överbetalningsbrev som skickas av Uuva Oy.

  Vi ber er att agera enligt instruktionerna i överbetalningsbrevet.

 • Hur kan jag utöva rättigheterna som gäller mitt dataskydd?

  Vad gäller ert dataskydd ber vi er att fylla i dataskyddsblanketten på vår webbplats på adressen www.uuva.fi/sv/dataskydd/.

  När vi mottagit blanketten sätter vi oss in i de presenterade omständigheterna och ger ett motiverat svar på er begäran senast en månad efter att vi mottagit den blankett som ni fyllt i. Att hela blanketten fylls i är viktigt och en förutsättning för behandlingen av ert ärende, så att vi kan försäkra oss om er identitet.

  Mer detaljerad information om vår dataskyddspraxis finns på vår webbplats på adressen www.uuva.fi/sv/dataskydd/.

 • Hur ska jag framföra eventuella anmärkningar mot den kontrollavgift som påförts mig?

  Eventuella anmärkningar ska framföras skriftligt på adressen https://yhteydenotto.valvontamaksu.fi.

 • Vem kontrollerar kontrollavgiftens lagenlighet?

  I kontrollverksamheten är det fråga om rättsförhållandet mellan näringsutövaren och konsumenten, varför konsumenten kan ta kontakt med konsumenttvistenämnden eller konsumentskyddsmyndigheterna i allmänhet. På Uuva har vi åtagit oss att följa lag och god indrivningssed i enlighet med Konkurrens- och konsumentverkets och Regionförvaltningsverket i Södra Finlands anvisningar.

  Uuva Oy har antecknats i registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet som förs av Regionförvaltningsverket i Södra Finland, varför även Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar verksamhetens enlighet med lag och god indrivningssed i den mån som fordringar överförs till indrivning. Om fordringar överförs till domstolsbehandling sker den i allmänna domstolar (med tingsrätten som första instans).